公益財団法人とよなか国際交流協会

Liên quan tới vấn đề phát phiếu tiêm chủng cho người dưới 64 tuổi

Liên quan tới vấn đề phát phiếu tiêm chủng cho người dưới 64 tuổi (Ngày 6 tháng 6 năm 2021)

Tại thành phố Toyonaka từ ngày 17 tháng 5 đã bắt đầu tiêm chủng cho người trên 65 tuổi

Phí tiêm chủng là miễn phí , tuy nhiên cần phải có phiếu tiêm chủng do thành phố phát ( phiếu tiêm chủng miễn phí).

Từ ngày 21 tháng 6 sẽ bắt đầu gửi phiếu tiêm chủng theo thứ tự tới những người dưới 64 tuổi ( những người trên 65 tuổi đã được phát rồi ) Hãy xem những thông tin cụ thể ở cột dưới đây .