公益財団法人とよなか国際交流協会

【về việc tăng thêm số người tiêm chủng 】(Tính tới ngày 10 tháng 8)

Số người tiêm chủng vào ngày 22 , 29 tháng 8 , 5 tháng 9 sẽ được tăng thêm

Vào thời gian như sau sẽ đặt được lịch tiêm chủng .Tuy nhiên chỉ nhận thêm được ít người , nên mong nhận được sự thông cảm


<Ngày tiêm chủng (Tiêm lần 1)>    

①Ngày 22 tháng 8(chủ nhật ) 

②Ngày 29 tháng 8(chủ nhật ) 

③Ngày 5 tháng 9(chủ nhật ) 


 <Thời gian bắt đầu nhận đặt chỗ > 

①Ngày 17 tháng 8(thứ ba )từ 12 giờ

②Ngày 24 tháng 8(thứ ba) từ giờ

③Ngày 31tháng 8(thứ ba)từ 12 giờ


◎ Có trang Web đặt chỗ bằng ngôn ngữ các nước 。※Dành cho người nước ngoài 

https://va.toyonaka-int.com