公益財団法人とよなか国際交流協会

Gia đình có trẻ dưới 18 tuổi sẽ nhận được 100.000 yên

Chính phủ quốc gia đã quyết định cung cấp 100.000 yên / người cho trẻ em từ 0 đến 18 tuổi (học sinh cấp 3 năm thứ 3).


■ Ai có thể nhận được?

Các hộ gia đình nhận trợ cấp trẻ em.

Điều này áp dụng cho trẻ em sinh từ ngày 2 tháng 4 năm 2003 đến ngày 31 tháng 3 năm 2022.

Việc quý vị có nhận được trợ cấp hay không tùy thuộc vào thu nhập hàng năm của người cấp dưỡng cho đứa trẻ. (Phạm vi thu nhập và các hạn chế dựa trên tiền trợ cấp của trẻ em.)


■ Khi nào có thể nhận được?

Việc chuyển tiền sẽ được thực hiện theo trình tự từ thứ ba, ngày 28 tháng 12, sẽ chuyển cho mỗi trẻ em  100.000 yên / một lần.


Số tiền sẽ được chuyển vào tài khoản mà mình dung để nhận tiền trợ cấp cho các con. Không cần làm thủ tục .


【Chú ý 】

Những người sau đây sẽ cần phải nộp đơn để nhận được hỗ trợ 


● Hộ gia đình chỉ hỗ trợ trẻ em từ 16 đến 18 tuổi

● Hộ gia đình có trẻ em (trẻ sơ sinh) sinh từ ngày 1 tháng 9 năm 2021 đến ngày 31 tháng 3 năm 2022

● Các hộ gia đình nơi người duy trì sinh kế chính là công chức và phụ cấp trẻ em được trả


Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc vấn đề nào liên quan đến các quyền lợi đặc biệt tạm thời dành cho các hộ gia đình nuôi dạy trẻ, vui lòng tham khảo ý kiến của Hiệp hội Toyonaka Quốc tế.

ĐT: 06-6843-4343 E-mail: Atom@a.zaq.jp