公益財団法人とよなか国際交流協会

Dành cho người dự thi năng lực tiếng Nhật cấp độ N3

Dành cho người d thi năng lc tiếng Nht cp đ N3 

Chúng tôi s h tr vic hc ca nhng người s thi cp đ N3 vào Ch nht ngày 7 tháng 7 năm 2024.Nếu bn mun nhn được h tr, vui lòng đăng ký ti quy l tân ca Hip hi Giao lưu Quc tế Toyonaka trước Th By, ngày 16 tháng 3. 

[Thi gian] 2 gi vào Th Ba hàng tun t ngày 2 tháng 4 (Th Ba) đến ngày 2 tháng 7 (Th Ba) (tng cng 14 ln)*10:00-12:00 bui sáng, 1:30-3:30 bui chiu *Vui lòng chn mt trong hai.[Kim tra trình đ] Ngày 19 tháng 3 (Th Ba) 10:00-12:00*Chúng tôi có th không th cung cp h tr da trên kết qu kim tra trình đ.  ch*Văn bn được s dng s được chun b đây. Vui lòng thanh toán 2.000 yên cho tài liu ging dy vào ngày 2 tháng 4.  Ghi chú   Hc nhóm.   Mi bui hc đu có bài tp v nhà.Đ biết thông tin v Kỳ thi năng lc tiếng Nht, vui lòng xem
https://www.jlpt.jp/.